V.Z.W. Werken Glorieux
Opdrachtsverklaring
Het is de opdracht van de VZW Werken Glorieux om vanuit een christelijk-evangelische inspiratie,
kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorgen aan te bieden aan kinderen, zieken en bejaarden,
waarbij wetenschappelijke kennis en kunde gepaard gaat met aandacht, respect en dienstbaarheid.
Naar het voorbeeld van E.H. Stefaan Modest Glorieux, Stichter van de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid,
gaat speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren van de maatschappij.
Elk contact met de patiënt, met een bewoner of met een kind die aan onze zorgen worden toevertrouwd,
zal getuigen van een maximale waardering voor de unieke mens.

Het ziekenhuis is een christelijke instelling, geïnspireerd door het charisma van de Stichter van de congregatie, Stefanus Modest Glorieux. De verwachtingen hieromtrent werden verwoord en voorgeschreven in de "Opdrachtsverklaring". Deze is tot stand gekomen met medewerking van de personeelsafgevaardigden, de Ondernemingsraad, de Medische Raad en de Raad van Bestuur. Zij werd aan alle dokters en personeelsleden overhandigd t.g.v. 50 jaar AZ-ZvB in Oktober 2002.

De bestuurders verbinden er zich toe de nodige voorwaarden te scheppen om het genomen engagement waar te maken. Zij zullen eveneens het statuut van het ziekenhuis al privé-instelling vrijwaren. Bij het uitoefenen van hun werkzaamheden houden zij rekening met de adviezen van de Ethische Commissie van het Ziekenhuis, van de Medische Raad en van het Directieteam.

De meest verantwoorde zorg aanbieden aan elke patiënt, kan slechts gerealiseerd worden door optimale multidisciplinaire samenwerking tussen intra- en extramurale zorgverleners, die de belangen van de individuele artsen, medische disciplines en medische departementen overstijgt.

De toenemende complexiteit voor de medische specialistische zorgverlening, met kostbare en hooggespecialiseerde technologie, vertaalt zich in het aanbieden van multidisciplinaire zorgprogramma's. Deze kunnen best gerealiseerd worden via integratie en participatie van de geneesheren in het medische en in het financiële beleid van het ziekenhuis.